Gizlilik Sözleşmesi

Kişisel verilerin korunması, HANCI GIDA BAHARAT SANAYİ için büyük önem arz etmekte olup şirketimiz bu konuda azami hassasiyet göstermektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Aydınlatma Metni

HANCI GIDA BAHARAT SANAYİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Kişisel verilerin korunması, HANCI GIDA BAHARAT SANAYİ  için büyük önem arz etmekte olup şirketimiz bu konuda azami hassasiyet göstermektedir.  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda, HANCI GIDA BAHARAT SANAYİ , işbu politika ile yönetilen; Çalışan adaylarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerinin, İşbirliği İçinde olduğu kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunmasına gerekli özeni göstermekte ve bunu bir şirket politikası haline getirmektedir. Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için HANCI GIDA BAHARAT SANAYİ tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

I.Tanımlar
Bu politika kapsamında;

HANCI GIDA BAHARAT SANAYİ : Sitenin sahibi olan HANCI GIDA BAHARAT SANAYİ ’yi,

İlgili kişi/gerçek kişi: Kişisel veri sahibini,

Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla is?lenen kis?isel verilerin bulundug?u her türlü ortamı,

Site: https://www.hancigida.com.tr/ adresinde yer alan web sitesini,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdig?i yetkiye dayanarak onun adına kis?isel verileri is?leyen gerçek veya tüzel kis?iyi,

Veri Sorumlusu: Kis?isel verilerin is?leme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kis?iyi,

5651 Sayılı Kanun: İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücade edilmesi hakkında kanun’u,

6698 Sayılı Kanun/KVKK: Kişisel verilerin korunması kanunu’nu, ifade eder.

II. Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel veriler faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından asgari düzeyde bilgi farklı kanallarla ve mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel veriler, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

III. Kişisel Veriler Hangi İlkeler Işığında ve Hangi Amaçla İşleniyor?

Bu politika’da kişisel verilerin işlenmesinde HANCI GIDA BAHARAT SANAYİ ’nin benimsediği ilkeler şunlardır;

Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,
Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,
Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,         
Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK kurulu düzenlemelerine uygun davranma,
Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme.
Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,
Toplanan kişisel veriler, gerek KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere gerek HANCI GIDA BAHARAT SANAYİ ’nin yukarıda sunmuş olduğu ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, HANCI GIDA BAHARAT SANAYİ tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir.

Kişisel verilen işlenme amaçları şunlardır :

Kişisel veriler işlenmesine ilişkin HANCI GIDA BAHARAT SANAYİ ’nin ilgili faaliyette bulunmasının kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Kişisel veriler HANCI GIDA BAHARAT SANAYİ A.Ş tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
Kişisel veriler işlenmesinin HANCI GIDA BAHARAT SANAYİ ’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Kişisel veriler sizler tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; sizlerin alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde HANCI GIDA BAHARAT SANAYİ tarafından işlenmesi,
Kişisel veriler HANCI GIDA BAHARAT SANAYİ tarafından işlenmesinin HANCI GIDA BAHARAT SANAYİ ’nin   veya sizlerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla HANCI GIDA BAHARAT SANAYİ A.Ş meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
 HANCI GIDA BAHARAT SANAYİ tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması,
Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler açısından kanunlarda öngörülmüş olması,
Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri açısından ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi,
Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
Etkinlik yönetimi,
İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
HANCI GIDA BAHARAT SANAYİ personel temin süreçlerinin yürütülmesi, (Çalışan adaylarının kişisel verilerinin işlenmesi)
HANCI GIDA BAHARAT SANAYİ finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi,
HANCI GIDA BAHARAT SANAYİ hukuk işlerinin icrası/takibi,
Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası,
 Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
Talep ve şikâyet yönetimi,
HANCI GIDA BAHARAT SANAYİ ’nin ilgili mevzuata uyum konusunda destek olunması,
HANCI GIDA BAHARAT SANAYİ ’nin itibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi,
Yatırımcı ilişkilerinin yönetilmesi,
Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
Ziyaretçi giriş kartı vermek ve ziyaretçi numarası oluşturmak,
Ziyaret giriş çıkış saatlerinin kaydını tutmak,
Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası (terör, yangın),
Suç yada hukuka aykırılık durumunda kolluk kuvvetine haber verilmesi,
Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVK kanunu kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak HANCI GIDA BAHARAT SANAYİ tarafından açık rızanız temin edilmektedir.
IV. Kişisel Verilerin Elde Edilmesi ve İşlenmesi

a- Web Sitesi Kullanıcılarının (Çevrimiçi ziyaretçi) ve WIFI Hizmeti Kullanıcılarının Kişilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesi

Siteyi kullanan kullanıcılar talep ve önerilerde bulunmak amacıyla; ad, soyad, e-posta, mesaj, sektör ve formun konusu şeklindeki bilgileri [email protected] , [email protected] veya platinbilisim.com.tr/TR/İletişim adresinden form doldurarak iletebilirler.
Kullanıcılar paylaştıkları bu kişisel verileri site tamamen kendi iradeleri ile paylaştıklarını kabul ederler. Bu kişisel veriler, sadece kullanıcılar tarafından yöneltileni talep ve önerilerin değerlendirmesi amacıyla işlenecektir.
Bunun yanı sıra web sitesi’ni ziyaret eden kullanıcılara ait IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgilerinden oluşan, “trafik bilgileri”, 5651 Sayılı Kanun uyarınca işlenmektedir.
HANCI GIDA BAHARAT SANAYİ fiziksel olarak yerleşkesini ziyaret eden ve wifi kullanmak isteyen ziyaretçilerinden, bu hizmeti sunmak ve 5651 sayılı kanun ve ilgili İkincil mevzuatına uymak amacıyla; cep telefonu numarası ve trafik bilgilerini işlemektedir. 
b- Tedarikçilerin ve Müşterilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesi:

HANCI GIDA BAHARAT SANAYİ ürün, hizmet veya mal tedarik süreçlerinin takibi ve icrası amacıyla gerçek kişi tedarikçi, tedarikçi çalışanı ve/veya tedarikçi yetkilisine ait asgari düzeyde kişisel verileri işlemektedir.
İlgili veriler, (Ad-soyad telefon ve e-mail bilgisi) CRM ortamında, exchange ortamında ve şirket telefonlarında muhafaza edilir.
c- HANCI GIDA BAHARAT SANAYİ Personeline ait bilgiler

Bu bilgiler HANCI GIDA BAHARAT SANAYİ çalışanlarına ait olup çalışanların açık rızası dahilinde, ilgili kanunun gerektirdiği asgari düzeyde bilgi alınmış olup özlük dosyalarında, netsis bordro programında ve ortak alanda  saklanmaktadır.
Çalışanlar çalıştıkları süre boyunca bu bilgiler özlük dosyasında bulunur, ayrılan çalışanların bilgileri ilgili kanun geregince saklanır ve sonrasında imha edilir.
Müşterilerin talebi üzerine çalışanlarımızın özgeçmiş bilgileri şirketin ticari faaliyetini sürdürmesi amacıyla müşteriler ile paylaşılır ve çalışandan açık razı alınır.
Şirketin çalışanlara zimmetlediği telefon, bilgisayar ve araç vb gereçlerde kişisel veri saklanamaz, gereçlerin iade edilmesi durumunda cihazdaki tüm bilgiler temizlenir ve çalışan kişisel verilere ait herhangi talepte bulunamaz.
Şirkete net üzerinden yapılan başvurular, saklanmaz, kayıt altına alınmaz. Mülakat için çağrılan adaylardan özgeçmiş bilgilerinin ilgili süre kadar saklanacağına dair açık rıza alınır. Başvurular dosyalanır ve süre sonunda imha edilir.
d-Ziyaretçilerin Kişisel Verilerinin Güvenliğinin Sağlanması ve Kişisel Veri Paylaşımı

Ziyaretçilere ait  kimlik bilgileri gerek CCTV kayıtları sadece yetkili kişilerin erişimine açık olan sistemlerde muhafaza edilmektedir. Bu kişisel veriler talep halinde, verileri talep etmeye hukuken yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır.
HANCI GIDA BAHARAT SANAYİ çalışan ve ziyaretçilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla bina içinde kameralar ile görüntü kaydı almaktadır. Ziyaretçilere kamera ile kayıt yapıldığına ilişkin bilgilendirmeler bina içerisinde yapılmaktadır. Kayıtlar 2 ay süre ile saklanır ve süre sonunda üzerine yazmaya devam edilir.
V. Kişisel Verilerin Güvenliği,

Yukarıda belirtilen kişisel veriler, HANCI GIDA BAHARAT SANAYİ nezdinde yer alan veri tabanında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 doğrultusunda gizlilik ve güvenlik gereksinimleri sağlanarak saklanmakta ve ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

HANCI GIDA BAHARAT SANAYİ işlediğin kişisel verilerin güvenliğini sağlamak, hukuka aykırı erişimi önlemek ve hukuka aykırı veri işlemeleri engellemek amacıyla asgari olarak aşağıdaki önlemleri almaktadır:

Kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik tedbirleri almaktadır.
Web sitesi ve kişisel veri barındıran tüm sistemlerin üzerinde bulunduğu network firewall ile korunmaktadır.
HANCI GIDA BAHARAT SANAYİ çevrimiçi ve fiziksel ziyaretçilere ilişkin kişisel verileri mevzuat gereği saklamakta ve talep halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilmektedir. Tedarikçilere ilişkin kişisel veriler, temin edilen mal, ürün veya hizmete ilişkin olarak HANCI GIDA BAHARAT SANAYİ ve ilgili kamu kuruluşları ile paylaşabilmektedir.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen amaçlar ve kişisel verilerin işlenme yöntemleri kapsamında bizimle paylaşmış olunan kişisel veriler üzerinde 6698 Sayılı Kanun md. 11 uyarınca sahip oldunan haklar aşağıdaki gibidir:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Bu haklarınızı kullanmak için web sitemizde yer alan iletişim bilgilerini kullanarak bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz. Şirket’imiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

VI. Kişisel Veriler Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Kişisel verileri işlediğimiz ilgili kişi grupları Web Sitesi üzerinden paylaştıkları ve/veya bizzat kendilerinin verdikleri, sözleşme ilişkisi dolayısıyla alınan kişisel verilerin doğru ve güncel olmasının, KVKK anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumluluğun tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir. Paylaşmış olunan kişisel veriler ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri internet sitemiz vasıtasıyla tarafımıza ulaşarak yapabilirsiniz.

VII. Kişisel Veri Saklama Süresi

Çevrimiçi ziyaretçilere ilişkin kişisel verilerin saklanması süresi 5651 sayılı Kanun uyarınca 2 yıldır. Fiziksel ziyaretçilere ilişkin CCTV kayıtlarının saklanma süresi 60 gündür. Kimlik bilgilerine ilişkin kişisel veriler ise ilgili mevzuatta öngörülen süreler çerçevesinde saklanır. Tedarikçilere ilişkin kişisel veriler hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren mevzuat uyarınca 10 yıl süre ile saklanmaktadır.

VIII. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verilerin; 6698 Sayılı Kanun md. 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve md. 17 ve Türk Ceza Kanunu md. 138’e göre ise kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

HANCI GIDA BAHARAT SANAYİ ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerekli kıldığı saklama süreleri sona erdiğinde, periyodik imha için öngörülen 6 aylık süre zarfında; işlediği kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanan kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin rehber’de belirtilen anonim hale getirme yöntemlerinden, iş süreçleri ve faaliyetlerine en uygun olan bir veya birkaç tekniği kullanarak anonimleştirir ve bu şekilde verileri kullanmaya devam eder.

VIIII. Politikada Yapılabilecek Değişiklikler ve Güncellemeler

HANCI GIDA BAHARAT SANAYİ bu politikada yasal düzenlemeler ve şirket politikası doğrultusunda değişiklik veya güncellemeler yapabilir. Tüm bu değişiklik ve güncellemeleri yansıtan yeni politika metni hakkında ilgili kişilere web sitesi üzerinden gerekli bilgilendirmeler yapılır.

Yükleniyor...